ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÇOCUK ETKİNLİKLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

  İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Atakule”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli misafirlerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.
  KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ifade eder.

 2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

  Kişisel veriler, Atakule ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  1. Alışveriş merkezinde yer alan stantlardan, etkinlik girişlerinden ve/veya etkinlik sırasındaki faaliyetler vasıtasıyla, ve
  2. Alışveriş merkezi içerisinde yer alan kapalı devre kamera sistemi vasıtasıyla.

  Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

  1. Açık rızanızın bulunması,
  2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
  5. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
  8. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.
 3. Toplanan Kişisel Verileriniz

  Sizlerden topladığımız Kişisel Veriler (adınız, soyadınız ve görüntüleriniz dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), aşağıda Bölüm 4'te belirtilen işleme amaçlarımızla orantılıdır.

 4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde Atakule tarafından işlenmektedir:

  1. Pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, konum bilgileri, alışveriş bilgileri)
  2. Elektronik ticari iletilerin (kampanya, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi amacıyla işlenmesi, (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri)
  3. Alışveriş merkezi içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler ve Atakule’den bağımsız olarak şehrin içinde gerçekleştirilmesi planlanan festival, kültür sanat gibi etkinlikler hakkında duyurularda bulunmak amacıyla işlenmesi, (yetişkin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri)
  4. Ziyaretleriniz esnasında kamera sistemi aracılığıyla güvenliğinizin sağlanmasına yönelik olarak işlenmesi, (kapalı devre kamera sistemi görüntüleri); ve
  5. Fotoğraf ve görüntülerin medya, internet ve benzeri Atakule’ye ait dijital platformlarda (ve Atakule’nin sosyal medya hesaplarında) etkinlik tanıtım amacıyla kullanılması (etkinlik sırasında çekilen fotoğraf ve görüntüler).
 5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Atakule, kişisel verilerinizin, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurt içinde veya yurt dışında; güvenlik, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, pazarlama ve Atakule’nin faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (SMS ve e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişiler ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilmektedir ve/veya erişime açabilmektedir.

 6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

  Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Atakule’den talep edebilirsiniz.
  Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

  1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  6. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak Atakule’ye iletilecektir.
Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Atakule’ye daha önce bildirilen ve Atakule’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.
Atakule başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sorumlusu: Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Posta Adresi:     Arjantin Caddesi, No: 28, Çankaya, Ankara
E-Posta Adresi: danisma@atakule.com.tr

Test

Form Gönderimi

Tamam

MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRDİNİZ Mİ?